Privacyverklaring Furbo bv voor klanten in de meest ruime zin van het woord (klant, opdrachtgever, prospect,…)

Deze Privacyverklaring heeft tot doel de klanten  van Furbo bv te informeren over de manier waarop Furbo bv hun  persoonsgegevens verwerkt.

Furbo bv hecht het grootste belang aan de privacy van de klanten. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

In deze verklaring leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom  we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Deze verklaring is voor u bedoeld wanneer u:

 • Een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) opdrachtgevers, klant en/of afnemer bent van één of meerdere diensten van Furbo bv;
 • Contactpersoon bij een van onze (potentiële) leveranciers
 • Externe consultant bent bij een van onze externe audit- of consultancybedrijven
 • Een contactpersoon bent die door sollicitanten werd opgegeven als referentie in het kader van een vacature bij Furbo bv
 • Een contactpersoon bent bij elke instantie (bedrijf, overheid, beroepsfederatie, school, universiteit, partner,..) waarmee wij een vorm van contact of samenwerking (willen) aangaan of onderhouden en waarvan wij persoonsgegevens verzamelen. Als u ervoor kiest om ons vrijwillige informatie te verschaffen, zullen wij deze gebruiken in overeenstemming met dit privacy statement.

Wie zijn wij?

Furbo bv met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, James Ensorlaan 47 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0810.829.928, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR).

Furbo bv verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens zodra u ons ze zelf overmaakt. Dit kan per e-mail, sms, mondeling (telefonisch, op kantoor, tijdens een bezoek aan uw bedrijf, op een evenement, opleiding,.., via afgifte van uw visitekaartje of op enige andere mogelijke wijze. Dit gebeurt ook wanneer u door uw bedrijf of organisatie bij ons wordt aangemeld als contactpersoon voor onze dienstverlening.

We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer deze publiek toegankelijk zijn gemaakt, of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn) en hieruit zou blijken dat u voor ons de juiste contactpersoon bent om mee in gesprek te gaan in het kader van onze dienstverlening.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

We verzamelen uw persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder u daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, uw toestemming daarvoor te vragen. Meer specifiek gebruiken we uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • U informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Furbo bv en om deze beter te kunnen afstemmen op uw noden en wensen of die van uw onderneming;
 • een zakelijke relatie met u of uw onderneming aan te gaan, een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden en de uitvoering ervan mogelijk te maken;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, evenementen, workshops en andere promoties/marketingacties van Furbo bv die voor u interessant kunnen zijn;
 • u in uw functie bij een publieke instelling (overheid, universiteit, beroepsfederatie, …) te  kunnen contacteren voor het behartigen van de belangen van Furbo bv ;
 • de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangeduide derde partij, u vragen om deel te nemen aan enquêtes, en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
 • de bedrijfsveiligheid te garanderen. Hiervoor kunnen we onder meer uw identiteit controleren bij toegang in onze kantoren. We kunnen eveneens de activiteiten in onze systemen controleren om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze databases opgenomen personen te beschermen;
 • aan managementdoelen te voldoen waaronder het aanleveren van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles;
 • u toe te laten om uw rechten (zie verder) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Als noodzakelijke inlichtingen beschouwt Furbo bv alleszins:

 • uw naam en voornaam;
 • uw functie(titel), uw professioneel adres en uw professionele contactgegevens (telefoon- of gsm nummer)
 • e-mailadres;

Voor particuliere klanten  wordt bijkomend volgende informatie gevraagd:

 • privéadres
 • telefoon – of gsm-nummer
 • geboortedatum en -plaats

Aanvullende gegevens (vb. voorkeurstaal, werkafdeling, …) zijn niet altijd noodzakelijk maar kunnen wenselijk zijn in het kader van het uitbouwen van onze zakelijke relatie of om onze dienstverlening en onze commerciële acties beter te kunnen afstemmen op uw interesses, wensen en noden.

Nog andere gegevens zijn volledig optioneel en zijn er uitsluitend op gericht om een goede persoonlijke relatie met u te onderhouden (vb. datum van uw verjaardag, uw hobby’s, …). Als u ervoor kiest om dit soort persoonlijke gegevens met ons te delen, dan kunnen wij deze in onze database verwerken.

U doet er goed aan om elke wijziging in uw persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 • Intern:

Furbo bv staat ervoor in dat geen onbevoegden kennis kunnen nemen van de opgeslagen persoonsgegevens en neemt hiertoe alle nodige interne en externe veiligheidsmaatregelen.  Alleen de zaakvoerders, instructeurs en back office medewerkers zijn bevoegd om kennis te nemen de opgeslagen persoonsgegevens.

 • Extern:

De persoonsgegevens worden extern beheerd via Winbox en Google.

Alleen indien nodig voor de verwezenlijking van de onder artikel 3 vermelde doelstellingen, voor de uitvoering van de tussen ons bestaande overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Furbo bv of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Furbo bv of van een derde partij) kan Furbo bv bepaalde van uw persoonsgegevens overmaken:

 • aan alle andere vennootschappen in België, voor onder meer:
 • de verwezenlijking van de doelstellingen van onze zakelijke relatie;
 • interne dienstverlening (administratieve taken zoals verwerking van prestaties van uitzendkrachten, dienstencheques, facturatie, klanten- en
 • leveranciersboekhouding, debiteurenbeheer, …);
 • promoties en marketingacties in het kader van onze dienstverlening;
 • managementinformatie;
 • interne audits;
 • interne dienstverlening;
 • screening van personen in het kader van de Europese wetgeving inzake financiële sancties (financiering van terrorisme);
 • aan onderaannemers en leveranciers van Furbo bv , voor onder meer:
 • het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Furbo bv(vb. IT-providers, cloud-providers, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, consultants, …)
 • het leveren van diensten aan Furbo bv
 • aan onze bedrijfsrevisoren, audit- en certificatie kantoren, voor onder meer:
 • audit van onze jaarrekeningen;
 • het verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten;
 • audit van subsidiedossiers
 • aan het auditkantoor of onderzoeksbureau van Besacc (beroepsfederatie) voor onder meer:
 • het verkrijgen en behouden van het kwaliteitslabel van Besacc;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • tevredenheidsenquêtes;
 • statistische doeleinden ;
 • aan diverse overheidsinstanties in het kader van inspecties en onderzoeken, waaronder:
 • federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;
 • Sociale inspecties;
 • sociale zekerheidsinstanties;
 • fiscale autoriteiten;
 • aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis.

Furbo bv doet uitsluitend een beroep op dienstverleners die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking voldoet aan de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien deze dienstverleners handelen als verwerkers, garandeert Furbo bv dat hiervoor de nodige verwerkingsovereenkomsten worden afgesloten en stellen wij alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

Furbo bv zal de persoonsgegevens niet buiten Europa sturen.

Hoelang bewaren we u gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven in artikel 3 en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Beveiligingsmaatregelen

Furbo bv doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt Furbo bv met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wat zijn uw rechten?

Furbo bv verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kan uitoefenen. U kan volgende rechten uitoefenen

Recht van inzage: u kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Als dit het geval is kan u volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die wee van u bewaren, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, uw overige rechten, andere bronnen van herkomst van uw gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Recht op kopie: op eerste verzoek wordt een kopie verstrekt van uw persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien om bijkomende kopieën wordt verzocht, kan een redelijke administratieve vergoeding worden aangerekend.

Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling): U kan zelf vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zult u in het formulier moeten aangeven welke gegevens u precies wil rechtzetten of aanvullen.

Recht op gegevenswissing (vergetelheid): in de gevallen voorzien door de GDRP, zullen wij op uw vraag overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking: In onderstaande gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken:

 • bij betwisting van de juistheid van de persoonsgegevens door de klant voor de periode nodig voor Furbo bv om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • bij onrechtmatige verwerking door Furbo bv 
 • indien Furbo bv de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Het verzoek tot beperking van de verwerking weerhoudt Furbo bv niet de persoonsgegevens te gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.  U  zal van dit voornemen worden ingelicht.

Recht op overdraagbaarheid: u kan vragen om de persoonsgegevens die u aan Furbo bv hebt verstrekt in een elektronische vorm te verkrijgen. U kan  Furbo bv tevens verzoeken de persoonsgegevens in elektronische vorm rechtstreeks aan een andere opleidingsinstelling over te dragen.  Dit recht kan niet ingewilligd worden indien daarbij afbreuk zou gedaan worden aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op bezwaar: U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Furbo bv of van een derde (zie artikel 3). Bij de uitoefening van dit recht zult u via e-mail moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.

Bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor nieuwsbrieven, promoties en marketingacties van Furbo bv kan u eenvoudig zelf uitoefenen. In elke e-mail die u in dit verband van ons krijgt, heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Cookies op website

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Furbo bv maakt gebruik van onderstaande cookies: 

 • + PHPSESSID (actief totdat browersvenster sluit)
 • + __cfduid (duur 1 jaar)
 • Google Analytics (duur 2 maand- 1 jaar)

Lees ons uitgebreide cookie-statement

Wie kan u contacteren in geval van vragen, klachten en datalekken?

U  kan iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van uw rechten richten aan de zaakvoerders van Furbo bv en dit via de volgende mailadressen:

Furbo bv stelt u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat Furbo bv heeft gegeven aan het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Wanneer Furbo bv geen gevolg zou geven aan het verzoek van de betrokkene, deelt Furbo bv deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hem over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.

De verzoeken worden in principe kosteloos door Furbo bv ingewilligd tenzij het verzoek van de medewerker kennelijk ongegrond of buitensporig is,  met name vanwege hun repetitieve karakter. In dat geval mag Furbo bv een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren.

U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].

Heeft u weet van een datalek, of heeft u een vermoeden van een datalek, dan vragen wij om dit steeds aan ons door te geven via volgende mailadressen:


Furbo is erkend door en werkt samen met verschillende instanties en beroepsverenigingen zoals Alimento, Bouwunie, Embuild, Constructiv, Travi, PaperPackSkills, Vlaams Ministerie van Onderwijs, Vlaams Gewest in het kader van opleidingscheques en het Vlaams opleidingsverlof, Volta en Qfor. Furbo heeft de kwaliteitsregistratie voor dienstverleners binnen Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid behaald.